Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van KnapStoer, gevestigd te Zaandam
Versie geldig vanaf 2 april 2014

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van KnapStoer. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van KnapStoer.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. KnapStoer behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door KnapStoer erkend.
1.4 KnapStoer garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal KnapStoer bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van KnapStoer zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door KnapStoer geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Vanzelfsprekend zal er wel alles aan gedaan worden om de genoemde termijnen te halen.
2.5 Levering is slechts mogelijk binnen Nederland. Bestellingen buiten Nederland zijn mogelijk met bijbetaling van extra verzendkosten.

3. Prijzen
3.1 De prijzen van de producten worden niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro\\\\\\\`s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde producten niet aan KnapStoer heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij KnapStoer. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de goederen dient te geschieden in een adequate verpakking. Indien de producten zichtbaar door de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt KnapStoer er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de eventueel berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij KnapStoer, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van KnapStoer. KnapStoer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 KnapStoer respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 KnapStoer kan in sommige gevallen gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de goederen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan KnapStoer) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan KnapStoer. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan KnapStoer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in een adequate verpakking. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door KnapStoer gegrond worden bevonden, zal KnapStoer naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van KnapStoer en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van KnapStoer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens KnapStoer in gebreke is; B) de afnemer de geleverde goederen zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverd goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van KnapStoer en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt KnapStoer zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden KnapStoer slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van KnapStoer gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 KnapStoer kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen KnapStoer en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door KnapStoer op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 KnapStoer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren op de internetsite van KnapStoer gelden deels indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 KnapStoer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van KnapStoer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 KnapStoer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is KnapStoer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien KnapStoer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 KnapStoer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de goederen.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door KnapStoer aan de afnemer verkochte en geleverde goederen blijft bij KnapStoer zolang de afnemer de vorderingen van KnapStoer uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van KnapStoer wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door KnapStoer geleverde goederen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan KnapStoer of een door KnapStoer aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin KnapStoer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht KnapStoer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan KnapStoer.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen KnapStoer en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zaandam kennis, tenzij KnapStoer er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2021 Knapstoer! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel